Check our newest report - State of German SaaS Pricing 2023
By clicking "Accept All Cookies", you're unlocking a treasure trove of pricing and monetization knowledge!
These cookies help us analyze site traffic, improve navigation, and tailor our marketing efforts to your interests. By consenting to cookies, you're empowering us to fine-tune our content further, ensuring you get the most valuable insights possible. If you prefer to customize your cookie preferences, simply click "Preferences".

Information clause -
Employee recruitment

Niniejszym kierujemy do Państwa informację o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, gromadzone w związku z podjęciem przez Państwa decyzji o udziale w rekrutacji na stanowisko pracy w Valueships Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Valueships Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000870565, NIP: 8943161057, REGON: 387572179, o kapitale zakładowym w wysokości 16.500,00 zł, dalej Valueships lub My.

Administratora wspiera w sprawach ochrony danych osobowych zespół ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się  poprzez adres e-mail dataprivacy@valueships.com  lub pod adresem korespondencyjnym Spółki.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • weryfikacji, czy dana osoba nie brała wcześniej udziału w procesie rekrutacji na stanowisko pracy w Valueships. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) realizowany samodzielnie lub w oparciu o warunki umowy wiążącej agencję rekrutacji z Valueships,
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Państwa w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Państwa umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi oraz w celu możliwości udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, wykształcenie, data  urodzenia,  miejsce  urodzenia, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.

ŹRÓDŁA DANYCH

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy pośrednio w związku z realizacją umowy z Agencją Rekrutacji, która dysponuję Państwa zgodą lub stosowną umową poświadczającą Państwa zgodę na przekazanie Państwa aplikacji do Valueships. Zbieramy dane również bezpośrednio od Państwa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej bądź w związku z przeprowadzeniem testów kwalifikacyjnych lub sprawdzających.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 1. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej z Valueships umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, obsługi finansowo-księgowej, usługi hostingu strony internetowej, obsługi serwera poczty elektronicznej, inne usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej;
 2. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe przez nas udostępnione we własnym imieniu, w zakresie uzasadnionym przepisami prawa regulującymi obszar ich działalności oraz wiążącymi Nas umowami np. proponująca Państwa kandydaturę agencja rekrutacji, kancelarie prawne, poczta polska, banki;
 3. inne podmioty, które wykażą podstawę prawną do ich pozyskania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu weryfikacji, czy dana osoba nie brała wcześniej udziału w procesie rekrutacji na stanowisko pracy w Valueships, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), będą przetwarzane do czasu zakończenia weryfikacji – udzielenia zwrotnej informacji agencji rekrutacji,
 2. dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,
 3. dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,
 4. dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Państwa w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Państwa umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,
 5. dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi oraz w celu możliwości udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i żądania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 6. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody.

PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I NIE BĘDĄ PROFILOWANE

TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH POZA KRAJE UE/EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu VALUESHIPS przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a w szczególności do: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

W sytuacji tego dostawcy usług VALUESHIPS przekazuje dane osobowe z zastosowaniem Standardowych Klauzul Umownych , do czasu wydania decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez USA - zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • dostępu - uzyskania od Valueships potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych - żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli Valueships nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw wniesionego przez Państwo sprzeciwu;
 • do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: dataprivacy@valueships.com lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Stowarzyszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).